Klauzura Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 UST. 1 I 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO),   dla postepowań powyżej 130.000 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., zwanego dalej RODO, Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Placówek w Bystrzycy Górnej 48                                              58-114 Lubachów, a przedstawicielem dyrektor: Dorota Pajęcka.
 2. w sprawach danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@eventjgora.pl, tel: 698-642-854 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Pani/Pana pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
  1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w związku
   z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
   w celu realizacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO;
  1. zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym administrator zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa – w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej oraz podmioty przetwarzające, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych;
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez administratora w formie elektronicznej i papierowej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzane w celu:
  1. o którym mowa w pkt 3 lit. a, mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych;
  1. o którym mowa w pkt 3 lit. b, mogą zostać zniszczone po upływie 10 lat po wygaśnięciu umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych;
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 8. na podstawie art. 15 RODO – dostępu do treści swoich danych osobowych –
  z zastrzeżeniem ograniczenia prawa do dostępu do danych, tj. w przypadku korzystania przez Panią/Pana z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, może być Pani/Pan zobowiązana/y przez Zamawiającego na podstawie żądania, o którym mowa w art. 75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
 9. na podstawie art. 16 RODO – sprostowania swoich danych osobowych – przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO – zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a ponadto nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników – zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 10. na podstawie art. 18 RODO – żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**. Zgłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia  żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO – zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych –nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa, w  sytuacji gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
  w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a ponadto jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia oceny złożonej przez Panią/Pana oferty oraz oświadczeń i dokumentów złożonych przez Panią/Pana w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, a ponadto – w przypadku wyboru Pani/Pana oferty – brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej wykonania albo nieprawidłowym wykonaniem umowy;
 13. Nie przysługuje Pani/Panu:
 14. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,
 15. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 16. na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 17. W oparciu o zebrane dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

______________________

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., zwanego dalej

RODO, zamawiający informuje, że

1.administratorem przekazania przez Państwa danych osobowych jest dyrektor Zespół Placówek w Bystrzycy Górnej 48 58-114 Lubachów.

 • w sprawach danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@eventjgora.pl, tel: 698-642-854 lub pisemnie na adres siedziby administratora;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim administrator je od Państwa pozyskał i w zakresie niezbędnym do:

 1. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w związku
  z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
  w celu realizacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, tj. wyboru najkorzystniejszej oferty – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO;zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;

II.                 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym administrator zobowiązany jest lub może przekazywać Pani/Pana dane osobowe na mocy przepisów prawa – w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – jak również inne podmioty zewnętrzne wspierające administratora w wypełnieniu ciążącego na nim obowiązku prawnego, poprzez świadczenie usług informatycznych, doradczych, konsultacyjnych, audytowych, pocztowych, finansowych, windykacyjnych oraz pomocy prawnej oraz podmioty przetwarzające, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych;

III.               Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

IV.               Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez administratora w formie elektronicznej i papierowej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzane w celu:

 1. o którym mowa w pkt 3 lit. a, mogą zostać zniszczone po upływie 5 lat po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych;
  1. o którym mowa w pkt 3 lit. b, mogą zostać zniszczone po upływie 10 lat po wygaśnięciu umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów powiatu i starostw powiatowych;

V.                  Posiada Pani/Pan prawo do:

VI.               na podstawie art. 15 RODO – dostępu do treści swoich danych osobowych –
z zastrzeżeniem ograniczenia prawa do dostępu do danych, tj. w przypadku korzystania przez Panią/Pana z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, może być Pani/Pan zobowiązana/y przez Zamawiającego na podstawie żądania, o którym mowa w art. 75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

VII.             na podstawie art. 16 RODO – sprostowania swoich danych osobowych – przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO – zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a ponadto nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników – zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;

VIII.          na podstawie art. 18 RODO – żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**. Zgłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia  żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO – zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych –nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa, w  sytuacji gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
  w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a ponadto jest warunkiem zawarcia oraz wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a ewentualne ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia oceny złożonej przez Panią/Pana oferty oraz oświadczeń i dokumentów złożonych przez Panią/Pana w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, a ponadto – w przypadku wyboru Pani/Pana oferty – brakiem możliwości zawarcia umowy lub jej wykonania albo nieprawidłowym wykonaniem umowy;
 3. Nie przysługuje Pani/Panu:
 4. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO – prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 6. na podstawie art. 21 RODO – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 7. W oparciu o zebrane dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, stosowanie do art. 22 RODO.

______________________

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.