Projekt “Dobry Początek”

W roku szkolnym 2021/2022  i  2022/2023 w MOS w Bystrzycy Górnej był realizowany projekt „ Dobry Początek”

Projekt  “Dobry Początek” miał na celu udzielanie  wsparcia  społeczno-  zawodowego uczniom  w wieku 12-18 lat, przebywającym  w   MOW  i  MOS na terenie Dolnego Śląska oraz  członkom ich rodzin. Uczestnicy nabyli lub  wzmocnili  kompetencje  społeczne, zaradność społeczno –zawodową  oraz aktywność społeczną. Podczas warsztatów każdy otrzymał zaświadczenie potwierdzające ukończenie warsztatów.

Zadanie 1 – Warsztaty z zakresu integracji i budowania partnerstwa w grupie

Zadanie zrealizowane w celu nauczenia młodych ludzi pracy w grupie. Uczniowie nabyli kompetencje, które pozwalają na budowanie postaw grupowych, które pozwalają na otwartą komunikację ze sobą. Dowiedzieli się jak pracować, współdziałać, kontaktować się ze sobą oraz z nowo poznanymi osobami. Ta forma zajęć pozwoliła na wzmocnienie kompetencji interpersonalnych w kontaktach z ludźmi.  Zajęcia były przeprowadzone w dwóch grupach sześcioosobowych.

Zadanie 3  –  Warsztaty z zakresu agresji i metod radzenia sobie z nią

Celem realizacji tej formy wsparcia było  zapoznanie młodych ludzi ze źródłami agresji, a także społecznie akceptowanymi metodami jej wyrażania. Podczas zajęć uczestnicy nabyli umiejętności z zakresu kształcenie umiejętności dostrzegania i rozpoznawania zachowań agresywnych, lepszego rozumienia siebie i innych, opanowywania agresji i jej przezwyciężania, wzmacniania poczucia własnej wartości. Ta forma zajęć pozwoliła uczestnikom na uświadomienie sobie własnych uczuć oraz wyrażanie ich. Zajęcia przeprowadzono dla 4 grup sześcioosobowych

Zadanie 5  – Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego

Zadanie  zrealizowane w celu nabycia umiejętności stosowania zasad savoir vivre w życiu codziennym, kompetencji w zakresie obowiązujących norm i standardów zachowań w życiu codziennym, takich jak umiejętność dostosowania ubioru do wydarzeń o charakterze formalnym i nieformalnym , umiejętność nakrycia stołu na imprezy/spotkania okolicznościowe; umiejętność zachowania się w restauracji, teatrze, kinie, na koncercie; kiedy i jak zabierać głos, zasad etykiety biznesowej, zasady doboru słów i gestów w określonych sytuacjach. Zajęcia przeprowadzono w 5 grupach sześcioosobowych.

Zadanie 6  –  Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego – Prowadzenie własnego gospodarstwa domowego

Zadanie zrealizowane w celu nabycia przez uczestników kompetencji w zakresie organizowania i codziennego prowadzenia gospodarstwa domowego. W ramach realizowanych zajęć uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę na temat obowiązków wynikających z codziennego prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego i czynności, których wykonywanie jest niezbędne do funkcjonowania w życiu codziennym. Wychowankowie zostali wyposażeni w umiejętności planowania zadań, realizacji codziennych zakupów, przygotowywania posiłków, sprzątania i utrzymywania czystości w gospodarstwach domowych, przygotowywania posiłków. Dzięki nabytym umiejętnościom zostali  przygotowani do podjęcia prowadzenia własnego gospodarstwa domowego. Zajęcia były przeprowadzone w dwóch grupach sześcioosobowych.

Zadanie 7  – Trening kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie zarządzania budżetem domowym i oszczędzania – Przedsiębiorczość i zarządzanie własnym budżetem

Zadanie zrealizowane  w celu przekazania uczestnikom projektu wiedzy w zakresie podstaw przedsiębiorczości, informacji związanych z procesem zakładania własnej działalności gospodarczej, funkcjonowania instytucji gospodarczych i finansowych, różnic pomiędzy pracą na własny rachunek a pracą najemną. Z kolei w części dotyczącej zarządzania własnym budżetem domowym młodzież została wyposażona w niezbędną wiedzę w zakresie codziennego dysponowania pieniędzmi, struktury ponoszonych wydatków. Ponadto uczestnicy uzyskali wiedzę związaną z zakładaniem rachunków bankowych, lokat, procesem realizacji przelewów, posługiwania się kartami debetowymi i kredytowymi.  Wyposażenie wychowanków w takie umiejętności jest niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania w dorosłym życiu. Zajęcia przeprowadzono w 4 grupach sześcioosobowych . Odbyły się również zajęcia wyjazdowe jednodniowe, w ramach których wychowankowie mogli poznać funkcjonowanie banków poprzez wizyty w placówkach bankowych.

Zadanie 8 – Trening kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu umiejętności koncentracji uwagi

Celem realizacji tej formy wsparcia było wyrobienie i ćwiczenie skupienia uwagi na określonej myśli, wydarzeniu, przedmiocie, zagadnieniu, sytuacji czy bodźcu, a także utrzymywania jej w czasie. Uczestnicy uczyli się „sterować” swoją uwagą poprzez regularne wykonywanie odpowiednich ćwiczeń koncentracji.  Poprzez doskonalenie umiejętności skupiania uwagi uczestnicy trenowali  pamięć, umiejętność logicznego myślenia oraz zdolności przestrzenne. Uczestnicy poznali czynniki wpływające na skupianie uwagi. Zajęcia przeprowadzono dla jednej grupy sześcioosobowej

Zadanie 11 Zajęcia dla uczestników projektu o charakterze terapeutycznym – hipoterapia

Zadanie zrealizowane  w celu stymulacji rozwoju psychoruchowego.    Komunikacja ze zwierzęciem potrafiącym wyraźnie wskazać granice, obcowanie z nim może wywołać wiele pozytywnych, wyciszających zmian . Zajęcia odbywały się w stadninie koni w Pankowie i brało w nich udział 12 wychowanków.

Zadanie 14 Zajęcia o charakterze terapeutycznym – terapia przez dramę – zajęcia teatralne

Celem realizacji tej formy wsparcia było rozwijanie wrażliwości moralnej, estetycznej, rozładowanie napięcia wewnętrznego i likwidacja negatywnych emocji. Taka  forma terapii pomaga w niwelowaniu kompleksów i nieśmiałości, przynosi zadowolenie z siebie oraz wyzwala wiarę we własne możliwości, rozwija uzdolnienia i zainteresowania, zwiększa świadomość i wrażliwość. Uczestnicy dzięki udziałowi w tej terapii rozwinęli  swoje umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz nabyli kompetencje pracy w grupie. Taka forma terapii jest metodą stosowaną przy pracy z osobami przejawiającymi rożne zaburzenia emocji oraz zachowania. Drama jest forma improwizowaną. Uczestnicy improwizowali  wokół fikcyjnych zdarzeń i sytuacji by uczyć się rozwiązywania konfliktów życiowych.

Zadanie 15 – Zajęcia dla uczestników  projektu  o charakterze terapeutycznym – terapia przez muzykę – zajęcia muzyczno-kulinarne

Celem realizacji tej formy wsparcia było ujawnienie i odreagowanie emocji, zmiana nieprawidłowych zachowań, integracja w grupie, poszerzenie wrażliwości, nauczenie się relaksacji, aktywizacja psychiczna i ruchowa. Uczestnicy terapii uczyli  się otwartości, wiary w swoje możliwości oraz odkrywali poczucie własnej wartości. Podczas udziału w takich zajęciach uczestnicy nabyli także umiejętności samokontroli, odpowiedzialności oraz dobrej organizacji czasu. Poznali  siebie poprzez przeżywanie i wyrażanie własnych emocji.

Zadanie 17 – Zajęcia dla uczestników projektu o charakterze terapeutycznym – terapia przez sport – zajęcia sportowe

Sport daje możliwość współpracy w grupie, uczy pracy zespołowej, rozwija umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, budzi poczucie przynależności do grupy oraz chęć współzawodnictwa. Ruch wpływa pozytywnie nie tylko na stan kondycji fizycznej. Ma on znaczenie także dla psychiki i wpływa na poprawę jakości życia. Uprawianie sportu w równym stopniu oddziałuje na ciało jak i na psychikę, łagodząc stany depresyjne i lękowe, a także pozwalając panować nad własnymi emocjami. Uczniowie brali udział w zajęciach sportowych w 4 grupach sześcioosobowych. W ramach tego zadania w naszej placówce mogliśmy wyposażyć siłownię oraz poprawić estetykę sali gimnastycznej

Zadanie 18 – Trening w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące środków psychoaktywnych

Zadanie 19 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące cyberprzemocy

Zadanie 20 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące zachowań autoagresywnych

Zadanie 21 – Treningi w zakresie przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym – warsztaty dotyczące intymności człowieka

Zadanie 24 – Wsparcie dla uczestników, ich opiekunów i członków rodziny w formie poradnictwa psychologicznego, pomocy w nawiązywaniu współpracy z podmiotami pomocowymi oraz poradnictwa prawnego i rodzinnego.

Zadanie realizowane  w celu udzielenia realnego wsparcia wychowankom i ich rodzinom, które często napotykają na duże problemy psychologiczne, pedagogiczne, wychowawcze i prawne. Istotnym problemem są również bariery psychologiczne i środowisko rodzinne wychowanków. W ramach zadania udzielano  pomocy  w nawiązaniu współpracy z podmiotami pomocowymi (pomoc społeczna, instytucje rynku pracy, etc.). Zadanie było uzupełnieniem wsparcia udzielanego w ramach zad. 25 (trening kompetencji wychowawczych). Wsparcie realizowane było w formie spotkań doradczo–psychologicznych w siedzibach MOS .  W czasie trwania dyżuru doradcy udzielali   także porad telefonicznych i poprzez pocztę elektroniczną.

Zadanie 25 Wsparcie w zakresie przygotowania uczestników do wyboru swojej drogi zawodowej oraz zbadanie ich predyspozycji zawodowych

Podczas doradztwa grupowego uczestnicy uzyskali wiedzę o rynku pracy oraz zawodach, w jakich mogą się kształcić. Doradztwo zawodowe przebiegało  w 3 powiązanych ze sobą etapach realizacji: Etap 1 – (5 godz.)  obejmował  indywidualną diagnozę potrzeb i badanie potencjału uczestników. Zakończył się opracowaniem  IPD.  Etap 2 trwał  przez cały projekt  i obejmował jego uczestników w grupowych zajęciach nt. rynku pracy w regionie. Etap 3 – (5 godz.) obejmował  wykaz instytucji, które mogą pomóc uczestnikom  projektu w planowaniu dalszej kariery. Podczas doradztwa grupowego uczestnicy  uzyskali wiedzę o rynku pracy oraz zawodach, w jakich mogą się kształcić.