Klauzura Monitoringu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informujemy, że na terenie nieruchomości i obiektu funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Nagrania z monitoringu, które umożliwiają identyfikację tożsamości nagranych osób stanowią dane osobowe podlegające ochronie określonej w art. 6 ust.1 lit. f ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art.22 ² Kodeks pracy

 (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późniejszymi zmianami).

Wchodząc na teren Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych informujemy, iż:

1.    Administrator danych osobowych

Administratorem  danych osobowych monitoringu wizyjnego jest Zespół Placówek w Bystrzycy Górnej 48      58-114 Lubachów

2.    Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji praw przy pomocy adresu e-mail : iod@eventjgora.pl, kontakt telefoniczny: 698-642-854, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Bystrzyca Górna 48 58-114 Lubachów

3.    POZOSTAŁE INFORMACJE

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit. c w zakresie objętym przepisami Prawa Pracy oraz art. 6 lit. f w związku z istotnymi prawnie uzasadnionymi potrzebami administratora w zakresie zbierania danych osób nie będących pracownikami Administratora.
  2. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą być udostępniane podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  3. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji tj. 7 dni.
  4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.
  6. Wejście na teren i do obiektów placówki, jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie wizerunku.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych.
  8. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego zbierania / przetwarzania danych lub innych sytuacji wskazujących na nieprawidłowości, zdarzenie takie należy zgłosić do administratora.