Nabór

W obecnej sytuacji prawnej, wychowankiem ZP można zostać:

  • na wniosek rodziców (art. 71b Ustawy o systemie oświaty)
Głównym celem naszej współpracy w ramach młodzieżowego ośrodka socjoterapii jest pomoc rodzinie, wsparcie w opiece i wychowaniu. Umieszczenie dziecka w placówce daje możliwość zdiagnozowania problemu, ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na drodze rodzic – placówka – dziecko. Rodzic na własne życzenie może umieścić dziecko w placówce, uzyskując wcześniej orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (może w ten sposób efektywnie wspierać swoje oddziaływania wychowawcze). Młodzież uzyskuje szansę ukończenia szkoły oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie zgodnie z obowiązującymi normami.

Procedury przyjęcia do placówki
1.Rozmowa kwalifikacyjna.
 Niezbędna dokumentacja:
–  wszelkie postanowienia sądowe o ile zostały wydane 
–  wszelkie orzeczenia i opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną,
 – opinie wychowawcy lub pedagoga szkolnego ze szkoły, do której uczęszczało dziecko,
–  ostatnie świadectwo szkolne, 
–  podstawowe dane o dziecku: data urodzenia, PESEL, adres szkoły rejonowej.
Rozmowa odbywa się w obecności dyrektora placówki i/lub pedagoga i psychologa.
2. Przebadanie dziecka pod kątem potrzeby kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. W tym celu należy udać się do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej ze względu na adres zameldowania dziecka.
3 Wniosek do Starostwa Powiatowego (do Wydziału Edukacji), właściwego na miejsce zamieszkania dziecka, o skierowanie dziecka do naszej placówki.

Wymagane dokumenty:– zgodnie z §3 ust. 6 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz. U .Nr 178, poz. 1833 z późn. zm.):

Podanie z prośbą o przyjęcie do Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej  z  następującymi załącznikami:
– skierowanie do naszej placówki wydane przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy,
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną właściwą ze względu na miejsce zameldowania dziecka,
–  inne orzeczenia i opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną,
– opinie wychowawcy lub pedagoga szkolnego ze szkoły, do której uczęszczało dziecko,
– skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem numeru PESEL,
-zaświadczenie o meldunku stałym,
– zaświadczenie o ubezpieczeniu dziecka,
– wywiad środowiskowy,
– bieżące oceny i frekwencję ucznia,
– świadectwo z ostatniej klasy,
– zdjęcie do legitymacji,
– karta zdrowia, karta szczepień.