Program edukacyjno – wychowawczy “Piękna nasza Polska cała”

Projekt edukacyjny: ,,Piękna nasza Polska cała”

Cel główny:
Rozbudzanie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu poprzez ukazanie piękna Polski

Cele projektu:

o wzbogacenie wiedzy na temat historii Polski i położenia geopolitycznego

o kształtowanie więzi z krajem ojczystym, regionem, miastem,

o rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz narodowej,

o przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym,

o kształtowanie postawy szacunku dla wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, przyjaźń, miłość, tolerancja,

o rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystania zdobytych informacji,

o wyrabianie odpowiedzialności za powierzone zadania w czasie projektu,

o rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży inspirowanej tematyką historyczną ,przyrodniczą

Po zakończeniu projektu uczeń potrafi:
• odpowiednio się zachować w czasie uroczystości szkolnych i państwowych,
• wymienić symbole narodowe i określić ich znaczenie,
• okazać szacunek symbolom narodowym,
• opisać godło,
• rozpoznać hymny narodowe na przestrzeni wieków
• opowiedzieć legendy o powstaniu państwa polskiego,
• odróżnić wydarzenia historyczne od wydarzeń legendarnych,
• wskazać Polskę na mapie, najważniejsze miasta, regiony, surowce naturalne, roślinność, uprawy oraz państwa sąsiadujące,
• wymienić tytuły popularnych pieśni patriotycznych,
• wyjaśnić pojęcia i terminy historyczne: naród, patriotyzm, tradycja, święto narodowe, pieśń patriotyczna,
• podać nazwy i daty obchodzonych w naszym państwie świąt narodowych,
• wymienić zabytki Polski , miejsca pamięci narodowej znajdujące się w środowisku lokalnym, krajowym
• wymienić nazwiska wybitnych Polaków, wydarzenia i dzieła z nimi związane,
• wyszukać potrzebne informacje w literaturze, czasopismach, Internecie,

Czas realizacji: październik 2016 r. – maj 2017 r.

Metody pracy wykorzystane w realizacji projektu: pogadanka, rozmowa kierowana, inscenizacja, konkurs przyrodniczo- historyczny, konkurs plastyczny, quiz, wycieczki, wystawa literatury popularno – naukowej, czasopism o tematyce historycznej przyrodniczej

Zadanie przewidziane do realizacji w ramach projektu edukacyjnego

Piękna nasza Polska cała

Zadania Termin realizacji Odpowiedzialni Uwagi
Zapoznanie z celami i formami realizacji projektu. Wrzesień 2016 Autorki projektu, wychowawcy klas Apele wychowawcze
lub godziny wychowawcze
Zorganizowanie wycieczek krajoznawczych i przedmiotowych
Cały rok szkolny
Nauczyciel historii, przedmiotów przyrodniczych ; nauczyciele
w-f, wychowawcy klas

Wykonanie kalendarium rocznic państwowych w formie kartek z kalendarza.
Cały rok szkolny
Nauczyciel plastyki, historii, informatyki Gazetka szkolna, gazetka przedmiotowa w klasach
Zorganizowanie i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego- Najpiękniejsze miasta Polski
I-III 2017 Opiekunowie projektu konkurs
Prezentacja książek, czasopism, literatury popularno – naukowej o tematyce historycznej i przyrodniczej w bibliotece szkolnej.
Cały rok szkolny
Nauczyciel biblioteki, opiekunowie projektu Gazetka szkolna
Montaż poetycko – muzyczny „Dzień Niepodległości”, „ Święta majowe”

XI 2016
V 2017 opiekunowie projektu apel
Zamieszczenie projektu
,,Piękna nasza Polska cała”
na stronie internetowej szkoły oraz jego ewaluacji
Cały rok szkolny
Nauczyciel informatyki Strona internetowa
Wzbudzenie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu poprzez projekcje filmów dokumentalnych o charakterze historycznym, przyrodniczym pogadanki, lekcje biblioteczne, wyszukiwanie informacji w Internecie. Cały rok Wychowawcy
klas,
nauczyciele informatyki,
bibliotekarze
Zorganizowanie i rozstrzygnięcie konkursu przyrodniczego na najpiękniejszą mapę tematyczna Polski I-III Opiekunowie projektu
Zorganizowanie konkursów przyrodniczo-historycznych
-quiz o Polsce i jej sąsiadach XI 2016 Opiekunowie projektu
Podsumowanie projektu edukacyjnego Piękna nasza Polska cała w formie prezentacji multimedialnej.
V 2017 Opiekunowie projektu
Nauczyciel informatyki
Opiekunowie projektu:
M. Uss
M. Borowy
B. Kurowska