RODO

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach:

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celu  i środkach  przetwarzania Państwa danych osobowych, jest  Zespół Placówek w Bystrzycy Górnej, 58-114 Bystrzyca Górna 48, tel. 74 850-99-50

Kto jest Inspektorem Danych Osobowych IOD?

Czyli osobą, która może odpowiedzieć na pytania związane z RODO Jest Leszek Malinowski. Kontakt: e-mail iod@eventjgora.pl, tel. 698642854

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych ?

Podstawą prawną przetwarzania danych są regulacje: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.

  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji obowiązków ciążących na administratorze, zadań statutowych szkoły – celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
  3. w celu prowadzenia konkursów, realizacji projektów edukacyjnych i innych akcji związanych z działalnością szkoły oraz promocji na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w przypadku wyrażenia osobnej zgody na takie przetwarzanie

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na nas przepisami prawa.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia ?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeśli nie zachodzą inne przesłanki prawne.

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem 

Państwa danych osobowych do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora, podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. Natomiast Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw trzecich  – spoza UE?

Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) ?

Nie