Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Placówek w Bystrzycy Górnej.

Dyrektor Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej

Na podstawie art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 530 z późn. zm.)

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZESPOLE PLACÓWEK W BYSTRZYCY GÓRNEJ

Nazwa stanowiska pracy: Samodzielny referent do spraw księgowych

Wymiar etatu: cały etat

Wymagania niezbędne:

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne z co najmniej 2 letnim stażem pracy.

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiada zdolność do pracy na w/w stanowisku,

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów płacowo-księgowych a w szczególności:

– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

– Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

– Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

– Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

– Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

– Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 4 marca 1994 r.

2. Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office oraz umiejętność obsługi  aplikacji z pakietu firmy VULCAN (księgowość).

4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

5. Obowiązkowość, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność.

6  Samodzielność w działaniu.

7. Mile widziana znajomość Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Sporządzanie dokumentacji płacowej dotyczącej pracowników.

2. Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS, GUS, PEFRON i urzędami skarbowymi.

3. Sporządzanie analiz, informacji i wydruków dotyczących płac i wynagrodzeń.

4. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej powierzonych zadań.

5. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach.

6. Opisywanie faktur według klasyfikacji budżetowej, kontrola pod względem formalnym i rachunkowym.

7. Praca z aplikacjami internetowymi w ramach pakietu firmy VULCAN (księgowość).

8. Rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów.

9. Opracowywanie planów tabeli płacowych do budżetu, zgodnie z przepisami i wskaźnikami dyrektywnymi.

10. Zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora Szkoły.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy cały etat (40 godzin tygodniowo).

2. Termin podjęcia pracy – 1 września 2023 r.

3. Zatrudnienie po spełnieniu formalności wynikających z warunków konkursu, na okres 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

4. Wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U z 2021 r., poz. 1960 z późn. zm.). oraz Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej.

5. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na parterze budynku placówki – Bystrzyca Górna 48. Narzędzia pracy – komputer i sprzęt biurowy. Na stanowisku pracy występują obciążenia: narządu wzroku i układu mięśniowo – szkieletowego, praca przy komputerze, czynności wykonywane w pozycji siedzącej, praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku.

  1. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny i CV z dokładnym opisem pracy zawodowej;

2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (z danymi kontaktowymi) – załącznik nr 1 do ogłoszenia;

3) Kserokopie dokumentów potwierdzający posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz staż pracy świadectwa pracy lub zaświadczenie o obecnie wykonywanej pracy w księgowości);

4) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych – załącznik nr 2 do ogłoszenia;

5) Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za inne umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego – załącznik nr 2 do ogłoszenia ;
6)  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku samodzielny referent do spraw księgowych– załącznik nr 3 do ogłoszenia;

7) Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – załącznik nr 4 do ogłoszenia;

8) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 5 do  

     ogłoszenia.

6. Termin i miejsca składania dokumentów:

1. Termin: 20 sierpnia 2023 r.

2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie placówki (w godzinach od 900 do 1500, w dniu 14 sierpnia 2023 r. sekretariat będzie zamknięty) lub listownie na adres: Zespół Placówek w Bystrzycy Górnej, Bystrzyca Górna 48, 58-114 Lubachów, w zamkniętych kopertach A4. Koperta z dokumentami aplikacyjnymi powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielny referent do spraw księgowych Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej”. Dokumenty mogą być również składane elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego – ZPBystrzycaGorna/SkrytkaESP.

3. Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu), jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia o godzinie 11:00

5. Postępowanie rekrutacyjne na stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze przeprowadzane jest  w dwóch etapach.

6. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, który odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni od upływu terminu składania dokumentów, Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy dokumentów aplikacyjnych i ocenia spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

7. Komisja sporządza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Kandydat spełnia wymagania formalne o ile złożył wszystkie niezbędne dokumenty aplikacyjne określone w ogłoszeniu o naborze.

8. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie umieszczona na stornie internetowej placówki (zpbystrzycag.edu.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (zpbystrzycag.bip-e.pl).

9.  Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego składa się z oceny  merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie bądź drogą elektroniczną przez sekretarza szkoły.

10. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

11. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie

12. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowanie na stornie internetowej placówki (zpbystrzycag.edu.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (zpbystrzycag.bip-e.pl).