OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Dyrektor Zespołu Placówek w Bystrzycy Górnej

Na podstawie art. 11-13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 530 z późn. zm.)

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZESPOLE PLACÓWEK W BYSTRZYCY GÓRNEJ

Nazwa stanowiska pracy: Zastępca głównego księgowego

Wymiar etatu: cały etat

Wymagania niezbędne:

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne z co najmniej 2 letnim stażem pracy.

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiada zdolność do pracy na w/w stanowisku,

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów płacowo-księgowych a w szczególności:

– Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

– Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

– Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

– Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

– Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

– Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

– Ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 4 marca 1994 r.

2. Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Office oraz umiejętność obsługi  aplikacji z pakietu firmy VULCAN (księgowość).

4. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

5. Obowiązkowość, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność.

6  Samodzielność w działaniu.

7. Mile widziana znajomość Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Sporządzanie dokumentacji płacowej dotyczącej pracowników.

2. Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS, GUS, PEFRON i urzędami skarbowymi.

3. Sporządzanie analiz, informacji i wydruków dotyczących płac i wynagrodzeń.

4. Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej powierzonych zadań.

5. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach.

6. Opisywanie faktur według klasyfikacji budżetowej, kontrola pod względem formalnym i rachunkowym.

7. Praca z aplikacjami internetowymi w ramach pakietu firmy VULCAN (księgowość).

8. Rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów.

9. Opracowywanie planów tabeli płacowych do budżetu, zgodnie z przepisami i wskaźnikami dyrektywnymi.